Informació sobre el Registre General

L’article 195 dels Estatuts estableix que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Registre General a través del qual es presenten els escrits i les comunicacions dirigits als òrgans de la Universitat i en el qual queda registrada, així mateix, la sortida dels escrits i les comunicacions dirigides a altres òrgans i a les persones particulars.

El Registre General es regula per la legislació vigent i pel seu reglament de funcionament (en elaboració) que ha de preveure l’existència d’unitats desconcentrades a tot el campus amb la finalitat de donar un millor servei als i usuaris.

També segons els Estatuts de la Universitat, la responsabilitat superior del Registre recau en el secretari general (article 78).

La unitat d’Arxiu General i Registre és l’encarregada d’administrar aquest sistema automatitzat i desconcentrat de Registre General d’entrada i sortida de documents.

Des del Punt Central del Registre, a l’edifici del Rectorat, es realitzen les operacions de registre d’entrada i sortida dels documents procedents o destinats a les àrees i serveis centrals i es dóna informació als ciutadans sobre la presentació, tramitació i situació dels escrits.

També es dóna suport i assessorament als punts de registre de cada facultat que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat.

Tornar