Documents per a la identitat de la UAB


Establiments de Can Altayó (1821–1918)

Abans de la construcció de la UAB, diverses masies explotaven agrícolament els terrenys que actualment ocupa el campus de la UAB. Una d’aquestes masies, de la qual conservem els seus establiments o documents de cessió del domini útil de les terres, va ser Can Altayó.

 

Escola de Comerç

L’actual Escola d’Estudis Empresarials de Sabadell té els seus orígens en l’Escola de Comerç de Sabadell, un centre del qual tenim documentació des de l’any 1941.

El primer document que presentem és el llibre de registre d’entrada de comunicacions corresponent al curs 1941–1942.

El segon document és un escrit en què el director de l’Escola l’any 1954, Antoni Goxens, exposa al delegat del Servicio Especial de Restricciones Eléctricas una solució que permeti desenvolupar amb una il·luminació normal les classes en horari de tarda–nit sense estar “en la más completa desorganización, con unos 150 alumnos de uno y otro sexo por pasillos y salas mal iluminadas con algunos quinqués”.

Fotografies de presentació d’obres del campus

L’any 1970 es va fer la presentació del que hauria de ser el campus de la UAB. Sota una marquesina, el rector i els arquitectes van presentar a les autoritats de l’època la maqueta dels futurs edificis.

Unes banderes escampades pel que seria el campus indicaven el lloc que en aquells indrets ocuparien els diferents edificis. En aquesta imatge, l’espai reservat a l’edifici del Rectorat, com podem deduir pel pi de tres branques que encara es manté a l’aparcament de l’edifici.


Actes del Patronat

El Patronat de la UAB es va crear per potenciar el desenvolupament de la Universitat i fer-ne el seguiment segons les funcions previstes en la Llei general d'educació de l’època. L’integraven persones de diferents estaments socials durant els anys setanta del segle passat.

Reproduïm part de l’acta número 10 (19 de febrer de 1972), on s’esmenten greus incidents a la Facultat de Medicina dins de “la actual situación estudiantil, la que, por desgracia, sigue la misma tónica en que desde hace tiempo se halla la universidad española”.

El Patronat es va dissoldre l’any 1976, any en què es va nomenar rector el Sr. Josep Laporte, que va endegar el procés d’elaboració d’uns nous estatuts per a la Universitat.

 

Carta on es comunica al Dr. Vicent Villar i Palasí el seu cessament com a rector de la UAB (VP-8).

El juliol de 1973 es va produir el cessament fulminant, per part del govern de Franco, del Dr. Vicent Villar i Palasí com a rector de la UAB. Aquesta notícia va sorprendrela comunitat universitària, que veia en el Dr. Villar la referència de la universitat que s’estava creant.


Manifest i Declaració de Bellaterra

L’11 de febrer de 1975, l’Assemblea de Professors va aprovar una declaració basada en un avantprojecte redactat per una comissió que havia estat designada per la mateixa Assemblea. Aquest anomenat Manifest de Bellaterra, juntament amb la "Declaració de principis i objectius per una Universitat Autònoma amb un govern democràtic", aprovada el març de 1976, van tenir una importància extraordinària en l’impuls de la renovació universitària durant la transició de la dictadura a la democràcia.

Cartells

L’Arxiu General aplega uns 400 cartells i pòsters sobre actes i anuncis de tot tipus. N’hi ha de caire institucional i d’altres realitzats pels diferents sectors de la comunitat universitària per diferents motius.

Díptic del primer curs (1968–1969) de la UAB al monestir de Sant Cugat del Vallès

Aquest és el díptic que es va elaborar per presentar la nova universitat que s’havia creat i que iniciava les classes de la Facultat de Filosofia i Lletres al monestir de Sant Cugat del Vallès durant el curs 1968-1969.

“Programa de Necesidades para el Concurso de Anteproyectos para la Universidad Autónoma de Barcelona. Junio, 1969” (Col. Núm. 6)

Us presentem una taula d’aquest document, que intentava donar unes idees als possibles concursants per construir els nous edificis i campus de la Universitat.

El document Hemos puesto en marcha una universidad en el Vallés (VP-8)

Aquest document és un fullet publicitari que l’empresa CFI Empresarios Agrupados va editar l’any 1972 un cop acabades les obres del campus de la UAB.

Programa de la primera Festa Major de la UAB (curs 1986–1987) (Col. Núm. 14)

A l’inici del curs 1986–1987, es va organitzar per primera vegada el que aleshores es va anomenar Festa Major de la UAB, i que a poc a poc ha esdevingut una festa de participació de la comunitat universitària. Aquest és el programa d’aquella primera edició.

Les Columnes de la UAB

Una fotografia de les Columnes de la UAB, obra de l’escultor Andreu Alfaro, inaugurades el 10 de setembre de 1999, durant una nevada al campus l’any 2001.

 

Tens algun document per a la identitat de la UAB?

 

 

 

Tornar