Comissió d'Arxius

Talcom estableix l’article 14 del Reglament dels arxius de la UAB, la Comissió d’Arxius és un òrgan col·legiat de naturalesa consultiva i estarà formada per:

President:

El secretari general

Vocals: El gerent o la persona en qui delegui

Un degà o director de centre

Dos representants dels departaments, un d’ells del Departament d’Història Moderna i Contemporània

El cap del Gabinet Jurídic

Secretari: El cap de l’Arxiu General i RegistreLes seves funcions són:

a) Fer propostes sobre les línies generals d’actuació en matèria de documents i d’arxius a la UAB i informar de les diferents normatives perquè les aprovin els òrgans de govern competents.


b) Estudiar els projectes generals de planificació arxivística i documental de la UAB.


c) Crear subcomissions assessores temporals per a l’estudi i la planificació d’aspectes concrets en matèria de documents i d’arxius a la UAB.


d) Informar de les propostes de modificació d’aquest reglament.


e) Avaluar, segons una normativa específica, les propostes d’eliminació de documents presentades per l’Arxiu General.


f) Informar sobre les possibles cessions o donacions de documents per part de particulars, empreses o institucions.


g) Totes aquelles funcions que els òrgans de govern li atorguin i les que estableixi la legislació sobre documents i arxius de l’Administració pública.

Tornar